Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes 15. januar 2018

14. november 2017.13:20

15. januar 2018 avsluttes innkrevingen på E18 i Gjerstad, Grimstad og Lillesand. Tiden er inne til å oppsummere hvilke midler som er krevd inn, og hvilke prosjekter som er finansiert med bompenger. Innkrevingen startet i november 2001 på Østerholtheia i Gjerstad og på Svennevig i Grimstad. På Svennevig stod bommen på det som nå er «gamle» E18. I 2009 ble bommen i Grimstad flyttet til Inntjore i forbindelse med åpningen av E18 Grimstad - Kristiansand. I 2012 ble prisen i bommen i Grimstad halvert og det ble satt opp en bom i Lillesand, også den med «halv pris». Og i januar er altså innkrevingen slutt, etter vel 16 år.

Bommene vil, når de blir tatt ned, ha finansiert disse tiltakene som summerer seg til 2 mrd. kroner: 1,5 mrd. kroner til E18 Grimstad - Kristiansand, 100 mill. kroner til E18 Brokelandsheia - Vinterkjær, 300 mill. kroner til gang- og sykkelveger og kollektivtiltak, 50 mill. kroner til planlegging av E18 Tvedestrand - Arendal og 50 mill. kroner til bomstasjoner.

Jeg understreker at dette er grove tall, og ikke helt sammenlignbare ettersom de er i ulike priser, men de gir et godt inntrykk av størrelsesorden i de ulike prosjektene.

 

Opprinnelig ønsket fylkestinget i 2001 å inkludere ny E18 gjennom hele fylket i den såkalte Aust-Agderpakka. De samlede kostnadene for to-feltsveg gjennom hele fylket ble beregnet til ca 2,5 mrd. kroner. Standardkravene ble justert opp, og i den første stortingsbehandlingen ble finansieringen begrenset til strekningene Brokelandsheia - Vinterkjær og Grimstad - Kristiansand, samt noen midler til gang- og sykkelveger og kollektivtiltak. I 2004 ble så Grimstad - Kristiansand foreslått utbygd som 4-feltsveg. For å få dette vedtatt i Stortinget ble bompengebidraget økt med 400 mill. kroner. I ettertid kan vi konstatere at det var en svært fremtidsrettet beslutning.

I 2010 holdt planarbeidet på E18 Tvedestrand - Arendal på å stanse helt opp på grunn av manglende planleggingsmidler i Statens vegvesen. For fylkeskommunen ble det viktig å bidra til at planleggingen kunne fortsette, og gjennom en ny utvidelse av bompengepakken ble det sikret 50 mill. kroner til planleggingen av denne svært viktige strekningen. Det er denne planleggingen som har ført til at prosjektet nå er under bygging.

 

I Grimstad var det unødvendig mye trafikk på gamle E18 som kjørte utenom bomstasjonen. Man vurderte om bommen på gamle E18 burde gjenåpnes. Løsningen ble å etablere en ny bom vest for Lillesand og halvere takstene i Grimstad. Trafikklekkasjene gikk ned, og man fikk en mer rettferdig innkreving og økte inntekter. Veien mellom Lillesand og Birkenes fikk økt trafikk etter at ny E18 åpnet. For å øke sikkerheten ble det vedtatt å finansiere en ny gang- og sykkelveg til 100 mill. kroner med bompenger. Det manglet også gang- og sykkelveg i Arendal fra Tvedestrand grense til Lillevåje. Her ble det avsatt 40 mill. kroner. Samlet vedtok Stortinget en utvidelse av bompengepakka med 200 mill. kroner. Midlene sikret viktige strategiske planer og er også benyttet til tiltak som er svært viktige for trafikksikkerheten.

 

Hvor er så disse pengene krevd inn? Samlet sett kommer de 2 mrd. kronene fra bommene med følgende fordeling: 800 mill. kroner fra Gjerstad, 900 mill. kroner fra Grimstad og 300 mill. kroner fra Lillesand. Det kan argumenteres for at bommen i Gjerstad vil ha finansiert alle tiltak i bompengepakken unntatt E18 Grimstad - Kristiansand samt at den også har gitt et bidrag til den strekningen.

 

Å innføre bompenger gir lite politisk popularitet. Systemet i Norge er imidlertid slik at bompenger er nødvendig for at prosjekter skal bli prioritert. Sett i ettertid er det få som er i tvil om at 4-feltsvegen mellom Grimstad og Kristiansand har vært et løft for landsdelen, og det har vært avgjørende for fremdriften på E18 Tvedestrand - Arendal at fylkestinget vedtok en utvidelse av bompengepakka. De opprinnelige prognosene viste at innkrevingen ville være ferdig senest i 2021. Økt mobilitet og dermed trafikkøkning fører altså til at bommene kan tas ned allerede i 2018.

 

15. oktober 2019 åpnes Tvedestrand - Arendal, og en ny innkrevingsperiode starter. Strekningen vil gi store regionale virkninger i østre Agder. Planarbeidet for resten av E18 på strekningen Langangen - Grimstad er nå startet opp, også der med fylkeskommunen i en sentral rolle i samarbeid med kommunene og Nye Veier. Når disse prosjektene ferdigstilles, vil livsnerven gjennom Aust-Agder være sikret for lang tid og grunnlaget for videre regional utvikling lagt.

 

Arild Eielsen

fylkesrådmann og styreleder i Aust-Agder Vegfinans AS